Statuten van MTB Elzebikers

 

Artikel 1: 

De vereniging draagt als naam “Elzebikers’’ en is gevestigd op het adres van het clublokaal: Ons Parochiehuis, Clemenceaustraat 111, 2860 St-Katelijne-Waver. De zetel mag naar een ander adres binnen de gemeente worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur. 

 

Artikel 2: 

De vereniging heeft als doel het stimuleren van een gezonde geest in een gezond lichaam, door combinatie van sport en plezier. Daarvoor zullen er fietstochten worden georganiseerd onder welke vorm dan ook. Het betreft zowel eendagstrips als meerdaagse etappetochten in binnen- en buitenland. Ook zal er worden deelgenomen aan fietstochten die door andere clubs/verenigingen/federaties worden georganiseerd. De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die het doel op een bepaalde manier kunnen ondersteunen en/of bevorderen zoals het organiseren van eender welke manifestatie. 

 

Artikel 3: 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden na de goedkeuring op een daartoe speciaal bijeengeroepen Algemene Vergadering. Bij een eventuele ontbinding zullen de activa, na aanzuivering van alle schulden, overgedragen worden aan één of meerdere sportieve, sociale of culturele vereniging(en), overeenkomstig de beslissing van de vergadering. 

 

Artikel 4: 

De vereniging is samengesteld uit twee soorten leden: Effectieve leden: ook wel werkende leden genoemd, zijn de leden die actief deelnemen aan de door de club georganiseerde activiteiten, en die daarvoor een door de Raad van Bestuur bepaalde bijdrage betalen.   Steunende leden: dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die als lid zijn aanvaard (door de Raad van Bestuur) en die de vereniging willen steunen met een één- of meerjaarlijkse financiële bijdrage

 

Artikel 5:

Ieder lid dient de statuten te onderschrijven. De effectieve leden dienen daarenboven ook het huishoudelijk reglement te onderschrijven.

 

Artikel 6: 

Er bestaat een volledige scheiding tussen het vermogen van de vereniging en die van haar leden. De leden verplichten zich geenszins ten overstaan van de door de vereniging aangegane verbintenissen en rechtshandelingen

 

Artikel 7: 

De Raad van Bestuur wordt verkozen onder de leden van de vereniging en bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal bestuursleden-commissarissen. De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormen tevens het dagelijks bestuur. Zij zorgen ervoor dat de dagelijkse werking van de vereniging gegarandeerd wordt. De leden van de Raad van Bestuur kunnen nooit bezoldigd worden door de vereniging.

De voorzitter leidt de bestuurs-en ledenvergaderingen. Zorgt voor het naleven en opvolgen van de statuten en alle andere regels en bepalingen. Onderhoudt interne en externe contacten en is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging.

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter waar nodig en neemt zijn taken over bij diens afwezigheid. Assisteert de voorzitter bij de interne en externe contacten. Kan ook taken overnemen van andere bestuursleden.

De secretaris heeft als taak het bijhouden van de ledenlijst. In overleg met de voorzitter het opstellen van de agenda van de bestuurs- en ledenvergaderingen en hiervan de verslagen te onderhouden en te archiveren. Alle communicatie verzorgen zowel intern als extern en te archiveren. Zorgt voor het naleven en opvolgen van het huishoudelijk reglement.

De penningmeester beheert de financiën van de club. Hij doet de financiële verrichtingen en betalingen.

Houdt een overzicht van de in- en uitgaven bij. Geeft tussentijds een financieel overzicht op de bestuursvergadering en éénmaal per jaar een jaaroverzicht tijdens de ledenvergadering.

Bij zijn aftreden als penningmeester draagt hij aan zijn opvolger of voorzitter de gelden, bankdocumenten en financiële boeken over

De bestuursleden-commissarissen kunnen van de 4 kernbestuursleden taken toegewezen krijgen.

 

 

Artikel 8: 

De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve en steunende leden. De effectieve leden zijn stemgerechtigd, de steunende leden hebben een raadgevende stem. De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. Op deze jaarlijkse Algemene Vergadering wordt een overzicht gegeven van alle voorbije activiteiten en de eventueel geplande activiteiten en wordt onder haar leden een Raad van Bestuur aangeduid. Kandidatuurstellingen hiervoor dienen uiterlijk een maand voor de geplande vergadering bij de voorzitter toe te komen. 

 

Artikel 9: 

Alles wat niet uitdrukkelijk in de statuten of het huishoudelijk reglement staat vermeld, valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur die in eer en geweten en binnen een wettelijk kader zal beslissen.

 

 

 

Huishoudelijk reglement MTB Elzebikers 

 

 

Artikel 1: 

Het huishoudelijk reglement regelt de zaken die niet vermeld staan in de statuten van de vereniging en die een min of meer veranderlijk karakter hebben. 

 

 

Artikel 2: 

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Nieuwe effectieve leden dienen te worden voorgedragen door minstens 3 aangesloten leden en verbinden zich ertoe kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement en deze strikt na te leven. Tevens betalen zij de jaarlijkse bijdrage.

 

 

Artikel 3: 

Het lidgeld voor actieve leden en steunende leden wordt jaarlijks bepaald op de bestuursvergadering en geeft recht op deelname aan clubactiviteiten en op bepaalde voordelen. Bij niet-betaling vervallen onmiddellijk alle rechten.

 

 

Artikel 4:

De clubkledij wordt aangekocht door de leden. Iedereen zorgt zelf als een goede huisvader/moeder voor het onderhoud van zijn kledij.

Bij alle clubritten moet de clubkledij gedragen worden.

De leden moeten ook een minimum aantal keren deelnemen aan de fietstochten.

Het minimum aantal keren wordt vastgesteld op gemiddeld 1x per maand. 

 

 

Artikel 5: 

Iedereen is tijdens de clubritten persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van het verkeersreglement. Het bestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen. Het dragen van een valhelm is raadzaam. 

 

 

Artikel 6: 

Er wordt aan alle leden gevraagd om bij clubevenementen de nodige hulp te bieden. Voordelen uit deze organisaties kunnen enkel gebruikt worden voor zaken die ten gunste zijn van alle clubleden

 

 

Artikel 7:

De club houdt zich niet bezig met het plaatsen van hindernissen of aanpassen van wegen voor MTB doeleinde. Gelijkaardige privé initiatieven van leden zullen niet door de club ondersteund worden en de club kan bijgevolg hiervoor nooit verantwoordelijk gesteld worden. Het plaatsen van bewegwijzering of aanleggen van parkoers, zal enkel uitgevoerd worden in overleg met de gemeentelijke sportdienst. Er zal steeds een volledig dossier van worden opgesteld dat goedgekeurd wordt door de gemeente en door het bestuur op de bestuursvergadering